INFORMACE PRO OBČANY

Ztráty a nálezy

Obecnímu úřadu v Malých Svatoňovicích byly odevzdány následující movité věci, které byly nalezeny  a které jsou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za věci ztracené:

Nález č. Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc
5/21 21.07.2021 na chodníku před cukrárnou průkaz cyklisty
7/21 21.08.2021 u hasičské zbrojnice mobilní telefon ALCATEL
9/21 28.12.2021 za prodejnou v panelákách klíče
1/22 02.06.2022 na náměstí u vodotrysku prstýnek
2/22 11.07.2022 na náměstí v M.Svatoňovicích klíče
3/22 21.09.2022 sídliště Stodoly brýle
4/22 08.12.2022 obec M.Svatoňovice klíč
1/23 16.03.2023 u autodopravy Z.Bejr v M.Svatoňovicích klíče
2/23 11.09.2023 park u náměstí v M.Svatoňovicích brýle
1/24 10.01.2024 u pošty klíče
3/24 20.02.2024 před obchodem U Machů klíč
4/24 28.02.2024 Cukrárna v  M.Svatoňovicích hračka - pejsek v pelíšku

Podrobnější informace k nalezeným movitým věcem podá Obecní úřad Malé Svatoňovice,
p. Goldmannová, tel. 499 886 341. Zde se také může vlastník nalezené věci, nebo ten, kdo věc ztratil, o věc přihlásit do 3 let od vyhlášení nálezu.
§ 1052 zákona č. 89/2012 Sb., odst. 1 zní: „Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.“ Odst. 2: „Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.“