OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

O knihovně

Historie knihovny

V historii knihovny se nejdále dostáváme do roku 1880, kdy společnost při zábavě 28. října 1880 se usnesla „založiti“ ČTENÁŘSKÝ SPOLEK a následující měsíc „svolati“ schůzi do místnosti zdejší nádražní restaurace. Svolavatelé byli J. Svoboda, řídící učitel zdejší obecné školy české a N. J. Nikolič, úředník dráhy, který se stal předsedou.

Bylo odhlasováno odebírat: Národní listy, Humoristické listy, Lumír a Šotek + čtvery noviny a časopisy v němčině.

1. prosince1880 byla zahájena činnost a příspěvky byly stanoveny takto:                      zápisné 50 kr (krejcarů)                                 příspěvek měsíční 30 kr (krejcarů)

 

 

 

 

Na mimořádné valné hromadě 20. ledna 1881 bylo sděleno, že spolková místnost nevyhovuje a spolek přesídlil do hostince (Kaménka) č.p. 1. Důvodem přesídlení bylo nedorozumění s restauratérem p. Jindrou.

 

Dne 14. dubna 1888 na schůzi výboru bylo smluveno, aby nečlenové platili za výpůjčení knih takto:                                 za knihu  do 100 stránek ………....1 kr (krejcar)                       do 200 stránek……….................... 2 kr (krejcary)                   přes 200 stránek……............…….  3 kr (krejcary)    

                                                                                                           Výbor zvolil jednohlasně pana Václava Pospíšila knihovníkem spolku besedy.

Na valné hromadě Čtenářsko–zábavní besedy v Malých Svatoňovicích, která se konala dne 2. února 1905, byli do výboru zvoleni:      

 Šandera Vojtěch – předseda                                                                                                                      Vlček Jindřich – jednatel                                                                                                                               Baudisch Aug.  – pokladní                                                                                                                                   Kovařík Karel – pom. správce                                                                                                                            Teichmann František – bez funkce                                                                                                                        Kafka Josef – bez funkce

V roce 1910, hotelier Eduard Kohner, daroval 5 K na školní knihovnu. Panskému hostinci č. p. 1, říkali Hotel a školní knihovna byla ve škole pod Klůčkem č. p. 58 a knihovna sloužila pro chudší děti, které nemohli mít svou učebnici nebo knihu.

 

Valná hromada konaná dne 18. února 1917.

 „Čtenářsko–zábavní beseda“ v Malých Svatoňovicích zvolila knihovníky: A. Ludvíka, klempíře a J. Petra, učitele. Zvolení bylo oznámeno C. k. okresnímu hejtmanství v Trutnově.

V pamětní knize z let 1918 – 1938 je zmínka: Starého data je též knihovna místní „Čtenářské besedy“ založená roku 1887 a od roku 1920 byla sloučena s veřejnou obecní knihovnou.Obyvatelstvo naší obce pilně čte. Velikou službu vykonala „Čtenářská beseda“, která měla obsáhlou veřejnou knihovnu, nyní sloučenou ve velké obecní knihovně. V té době se začaly půjčovat české knihy.

Ze Sborníku soudního okresu úpického 1929 Viléma Schreibera nalezeno: Obecní veřejná knihovna založena r. 1920, má 1134 svazky, 94 čtenáře, za r. 1927 přečteno 1646 knih. Část knihovny náleží Čtenářské besedě.

Knihovní rada:                                                                                                                                             Antonín Blümel, řídící učitel v. v. – předseda                                                                                            Božena Slancová – jednatelka                                                                                                                    Josef Bittner – pokladník                                                                                                                                      Jan Petr – knihovník                                                                                                                               František Klimeš a Augustin Tomek – členové

V roce 1935 byla v každé třídě měšťanské školy zavedena dětská čítárna, kde byly doplňovány časopisy: Naše republika, Malý čtenář, Mládí, Klas, Na kladském pomezí a Zora.

 

Z pamětní knihy obce M. Svatoňovice z let 1939 - 1945 (kronikář Josef Kašpar) citace:  veřejná knihovna čítá 1742 svazků. Založena byla roku 1921. Vede ji dlouhá léta řídící učitel A. V. Blümel (nastoupil 1. dubna 1896) a učitel Josef Drahoňovský. Čtenářů je 224 a nejhorlivějším je v obci Bohumír Mareček.

Další zmínky o knihovně nalézáme až v roce 1957. V letech 1957 – 58 vykazuje Místní lidová knihovna úspěšnou činnost.

Zmínka v kronice: Knihovna byla z klubu odvezena na závod. (podrobnosti neuvedeny).

V roce 1958 místní veřejná knihovna vykazuje pěknou činnost. Knihovníkem je učitel Josef Drahoňovský (*16. července 1899), knihovna má 1756 svazků knih, čtenářů 80, vybráno bylo 615 Kč, na jednoho čtenáře připadlo 46 knih ročně.

Knihovna se nacházela v č. p. 8 (naproti restauraci Hašek), kde jsou nyní garážová vrata. Původně to byl dům manželů Škodových, a toto byl krámek s galanterií a látkami, v 1. patře bydleli manželé Antonie a Josef  Drahoňovští. Později tam byla čistírna oděvů a sběrna mandlu (p. Novotný, který bydlel nad muzeem).

Fotografie pana učitele Drahoňovského z roku 1950, kterou věnovala paní Věra Skalová, je z prostor této knihovny. Je na ní zachycena zleva V. Skalová (Prajslerová), sedící slečna Kunová a vpravo slečna Špeldová. V knihovně vypomáhal cca 2 roky pan Josef Kult.

 

Další záznamy nalezeny až později. Uvádí se zápis prvních knih v roce 1968. K 31. říjnu 1972 bylo 73 legitimací, půjčilo se 4556 knih.

Komise zhodnotila práci soudruha knihovníka velmi kladně, doporučuje větší propagaci MLK (Místní lidové knihovny).

15.  listopadu 1973 – Rada ONV v Trutnově udělila Místní lidové knihovně v rámci soutěže „Budujeme lidovou knihovnu“, za vzornou činnost, čestné uznání. 

1. ledna 1975 byl do funkce knihovníka jmenován Václav Hlaváček (*27. září 1908). Bydlel v obecním domě, pracoval jako poštovní úředník.  Provozní doba knihovny byla v úterý a ve čtvrtek. Pomáhal mu také pan Josef Kult.

V roce 1976 se platilo za legitimaci 5 Kčs, knihy se půjčovaly na tři neděle, za 1. upomínku 3 Kčs, za další 5 Kčs.

V roce 1981 bylo navrženo projednat s učilištěm sloučení MLK s knihovnou v učilišti a přemístit do budovy VKD. V dalším období zprávy o knihovně žádné nenalezeny.

1. dubna 1986 byl zvolen knihovníkem p. Jiří Herzig, knihovna byla už v té době u Machů, ale nebylo dohledáno od kdy.

Asi v roce 1986 – 87, ještě za pana Hlaváčka, došlo k vyplavení knihovny při jarním tání. Byly zničeny knihy, některé se čistily citronovou vodou a sušily. Prostory kvůli vlhkosti byly nevyhovující.

Z kroniky 1970 – 1991

Knihovna přestěhována od Machů ke kostelu, k Fabiánovým, č.p. 51. (dnešní „Dášeňka“).

Počátek rekonstrukce prostor začal 12. září 1987 a velký podíl na proměně měli občané naší obce, kteří na brigádách odpracovali spousty hodin:  J. Herzig, M. Herzigová, J. Nývlt, Moravec, Mrázek, Večeř, Kuča, Raabe, Řezníček, Vlček, Vaněčko, Moronga, Havel St., Novotný, Kačer, Vrba, Slípka, Balcar, Balcarová, Zezula, Václavek, Valnoha, Pilný, Šrejber P., Volhejn, Beneš H., Pacák, Nyklíček aj., dále i učňové z tehdejšího učiliště (seznam brigádnických hodin a prací uložen v archívu knihovny). Práce byly kompletně ukončeny 26. dubna 1988 a slavnostní otevření proběhlo 30. dubna 1988. Knihovna byla vybavena novým nábytkem a byla velice kladně ohodnocena za vysokou estetickou úroveň. Provoz začal 2. května 1988.  

 

Okresní národní výbor udělil 9. května 1989, v SOUTĚŽI BUDUJEME VZORNOU LIDOVOU KNIHOVNU, ČESTNÉ UZNÁNÍ MZK Malé Svatoňovice, za úspěchy v kulturně výchovné činnosti a za uplatňování nových forem knihovnické práce. (diplom uložen v archívu knihovny v rámečku).                                                    

                                                                                                                                                                                 Další info nemáme, kroniky nejsou v archívu v eleletronické podobě.

24. ledna 1993 se knihovna přestěhovala do prvního patra (bývalé učebny) kulturního klubu (Kaménky), č. p. 1, kde funkci knihovníka vykonával i nadále pan Jiří Herzig, se svoji manželkou Martou, až do konce roku 2006.

Od 1. ledna 2007 zastává funkci knihovnice Hana Kozúbková.